Dancing Banana Men In Black Sunglasses Welcome To My Blog
Danica Cortez Corps blog: Random views/My days/ Random Quotes/Advices/ Pictures of me/ Dirty, Flirty,Funny Jokes/ Random Rants

Kahit anong hintay mo kung wala nang pakialam ang tao sayo, sinasaktan mo n lang sarili mo.

Posted
2 months ago

Gustuhin mo man umiyak kung tuyo’t na mga luha mo wala ng lalabas dyan.

Posted
2 months ago

(via icanrelateto)

(Source: picsandquotes, via amour-ly)

We change, we grow up, we screw up, we love, we hurt, we’re teenagers.
Notes
1995
Posted
3 months ago

I feel like I’m unwanted…

sucks.

Posted
3 months ago

Kung nakikita mo naman na nag e-effort sayo ‘yung taong mahal mo, hindi mo na kailangan tanongin kung mahal ka nya or hindi…

This is so him…

l

Notes
1
Posted
3 months ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter